Vedtekter for Norsk Orkideforening

Vedtektene gjelder fra 06.04.2013

§ 1 Navn

Foreningens navn er Norsk Orkideforening, stiftet år 1988.

§ 2 Formål

Norsk Orkideforening er en landsdekkende forening overordnet alle lokale lag tilsluttet Norsk Orkideforening.

Norsk Orkideforening formål er å utbre kunnskap om orkideer og veilede medlemmene slik at de får størst mulig utbytte av sin interesse.

Norsk Orkideforening skal overholde gjeldende CITES-bestemmelser for handel med truede arter og overholde nasjonale og internasjonale fredningsbestemmelser. Norsk Orkideforening skal arbeide for å bevare de viltvoksende orkideers leveområder, med særlig vekt på forekomster i vårt eget land.

Norsk Orkideforening er medlem av European Orchid Council (EOC), og er et kontaktorgan nasjonalt og internasjonalt.

§ 3 Medlemskap

Medlem av foreningen er alle som betaler årskontingenten, respekterer formålsparagrafen og retter seg etter foreningens vedtekter.

Medlemskap gir rett til å få tilsendt bladet Orkideer når dette utgis og rett til å være deltager på NOFs orkidéimporter. Medlemmer har stemmerett på generalforsamlinger.

Kontingent for medlemskap fastsettes av generalforsamlingen.

§ 4 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Forslag til generalforsamlingen sendes i brev til styret innen 1. februar. Styret skal bekrefte overfor innsender at forslaget er mottatt, og at det vil bli behandlet på generalforsamlingen.

Innkalling sendes ut innen 1. mars. Dagsorden skal inneholde følgende punkter:

1. Valg av dirigent og referent.

2. Årsmelding

3. Regnskap og revisors melding.

4. Budsjett og fastsettelse av kontingent.

5. Valg av styre og varamedlemmer.

6. Valg av revisor.

7. Valg av valgkomité.

8. Innkomne forslag.

Alle saker, unntatt vedtektsendringer avgjøres ved vanlig flertall. Bare medlemmer som har betalt kontingenten for det nye året, har stemmerett på generalforsamlingen, eller ved uravstemninger.

Forslag om vedtektsendringer sendes ut til uravstemning etter at styret har behandlet saken. Styrets innstilling legges ved de øvrige sakspapirene og sendes medlemmene med svarfrist 1. mars. Saker som sendes til uravstemning avgjøres ved to tredjedels flertall blant de medlemmer som har avgitt stemme. Avgjørelsen stadfestes av generalforsamlingen.

Hvis færre enn en fjerdedel av medlemmene avgir stemme innen fristens utløp, kan generalforsamlingen vedta å sette avstemningsresultatet til side og avgjøre saken ved to tredjedels flertall.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Styret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Det skal også innkalles til ekstraordinær generalforsamling hvis 1/3 av medlemmene forlanger det. Etter at styret har mottatt kravbrevet med underskriftene, skal det ikke gå lenger tid enn 1 måned før innkallingen til ekstraordinær generalforsamling blir sendt ut. Den ekstraordinære generalforsamlingen skal deretter finne sted innen 1 måned.

Det skal skriftlig gjøres rede for hvilke saker som ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Vedtak krever to tredjedels flertall på den ekstraordinære generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal etterkomme et ønske fra styret om å sende saken ut til uravstemning.

§ 6 Styret og øvrige verv

Foreningens styre består av leder, sekretær, kasserer, redaktør, importansvarlig, materialforvalter og et styremedlem. Styremedlem er et medlem av foreningens styre uten portefølje. Innehar en i foreningens styre flere porteføljer, skal antallet styremedlemmer økes slik at foreningens styre totalt består av syv medlemmer. Lokallagenes medlemmer i styret kommer i tillegg til disse syv.

Styret har to varamedlemmer. Nestlederen velges blant foreningens styre.

Styret og varamedlemmer velges på den ordinære generalforsamlingen. Alle verv gjelder for to år av gangen, med unntak for leder- og nestledervervet som har varighet ett år.

Valgkomiteen har tre medlemmer. To medlemmer velges på generalforsamlingen, mens styret utpeker det tredje medlemmet. Valgkomiteen velges for ett år av gangen, den konstituerer seg selv og velger selv sin leder. Komiteen avgir innstilling for samtlige verv. Så langt råd er, skal komiteen sørge for at vervene har overlappende funksjonstid.

Revisor velges for 1 år av gangen.

Lederen har dobbeltstemme hvis det ved avstemming i styret oppstår stemmelikhet. Medlemmer av styret kan ikke ha økonomiske interesser innenfor gartnerinæringen eller tilstøtende bransjer.

§ 7 Lokallag

Orkideforeninger som er dannet uavhengig av Norsk Orkideforening kan søke om å bli lokallag av

Norsk Orkideforening. Lokallag av Norsk Orkideforening kan opprettes på steder hvor det er ønske om og behov for dette. Opprettelse av lokallag skal innberettes til Norsk Orkideforenings styre. Det må fremgå hvem som er kontaktperson for lokallaget. Lokallaget skal gi melding til NOF om hvilke personer og verv som er i styret. Lokallagets vedtekter skal legges fram for Norsk Orkideforenings styre og godkjennes av generalforsamlingen.

Alle medlemmer i et lokallag tilsluttet NOF er også medlem av NOF. Alle medlemmer av Norsk Orkideforening innbetaler medlemskontingent til Norsk Orkideforening. Medlemmene må selv melde seg inn i lokallaget.

Lokallaget sender Norsk Orkideforening liste over sine lokale medlemmer. Et beløp per lokallagmedlem overføres så fra Norsk Orkideforening til lokallaget som et bidrag til drift av lokallaget. Beløpets størrelse fastsettes av generalforsamlingen. For øvrig må lokallagene selv finne dekning for omkostningene ved egen drift.

Norsk Orkideforening og lokallag kan samarbeide om felles arrangementer, der lokallaget og Norsk

Orkideforening etter avtale kan dele på utgiftene.

Hvert lokallag har rett til å velge et av sine medlemmer som et styremedlem i NOFs styre.

Reiseutgifter for styremedlemmer fra lokale lag kan helt eller delvis dekkes av NOF, og må avtales med NOFs styre i forkant av hvert styremøte.

Hvis et lokallag ikke velger et styremedlem til NOFs styre, har lokallaget rett til å delta på Norsk Orkideforenings styremøter med en representant. Representanten har kun tale- og forslagsrett. Eventuelle reisekostnader i slik forbindelse dekkes av lokallaget.

§ 8 Medlemsbladet

Dansk Orchide Klub og Norsk Orkidéforening utgir sammen tidsskriftet "Orkideer", som medlemmene får tilsendt. Redaksjonsutgiftene fordeles etter avtale mellom foreningene.

§ 9 Suspensjon og eksklusjon

Foreningens styre kan suspendere et medlem som bryter formålsparagrafen, eller på annen måte skader foreningen. Styret skal be medlemmet om forklaring på forholdet og gi skriftlig advarsel før det fatter sitt vedtak om suspensjon. Styrets suspensjonsvedtak skal forelegges generalforsamlingen som fatter det endelige vedtaket i saken. Medlemmet har rett til å forklare seg overfor generalforsamlingen.

Et suspendert medlem kan ikke delta i foreningens aktiviteter, men får medlemsbladet ut året. Stemmeretten er tapt så lenge suspensjonen står ved lag.

Hvis et styremedlem skader foreningens interesser, kan styret frata dette styremedlemmet vervet og suspendere vedkommende fra styret. Styremedlemmet har rett til å forklare seg overfor generalforsamlingen

Vedtak om eksklusjon, eller opphevelse av eksklusjonsvedtak, kan bare gjøres av generalforsamlingen.

§ 10 Oppløsning av foreningen

Forslag om oppløsning av foreningen skal behandles som forslag om vedtektsendring. Forslag med begrunnelse sendes skriftlig til medlemmene. Oppløsning vedtas etter uravstemning og med vanlig flertall. Svarfristen skal være en måned.

Den formelle oppløsningen skjer først på neste års generalforsamling etter at det er konstatert at nytt styre ikke kan dannes. Foreningens eiendeler tilfaller deretter Botanisk hage og museum, Universitetet i Oslo.